'ನಮಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ' - ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮಹಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಸಿರ್ ಹಸನ್ ರವರ ಮಾತು.

Fri, 10/27/2017 - 09:23 -- web editor